ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านนาหว้า เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๖ ล/๕๗-

คำอธิบาย: https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif
ประกาศโรงเรียนบ้านนาหว้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗ -ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านนาหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗ -ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น
               
อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗ -ก จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ มุกดารุ่งเรือง ก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

ดำรงเดช  วันนา

 

(นายดำรงเดช วันนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า

 

 

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 263 ครั้ง