ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทา สุวรรณโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2459-2465
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ พรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2465-2467
ชื่อ-นามสกุล : นายบาน สิทธิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2467-2471
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม ปริปุรณะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2471-2473
ชื่อ-นามสกุล : นายฑีฒ์ ทุมแต้ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2473-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี ดวงสงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475-2478
ชื่อ-นามสกุล : นายบาน สิทธิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ธำรงวงศ์วิทย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายตู้ มังคละคีรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ เขียวสังข์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียน สิทธิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ เขียวสังข์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2511-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬา โถคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท อุดมเดชเวทย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ ธำรงวงศ์วิทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง สิทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี สิถิระบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงเดช วันนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-ปัจจุบัน