ปรัชญา /คติพจน์
ปรัชญา/คติพจน์
ปรัชญา
              สุ  จิ  ปุ  ลิ  วินิมุตโต  กถํโส  ปณฺฑิโต  ภาเว
          ความหมาย  ถ้าเว้นจากการฟัง  คิด  ถาม  จด  แล้วจะเป็นบัณฑิตอย่างไร
คติพจน์
              “รู้อะไรไม่รู้สู้วิชา”