อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
              “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”
เอกลักษณ์
              “ความรู้คู่คุณธรรม”
คำขวัญ
              รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำการกีฬา   เก่งกล้าวิชาการ  ประสานชุมชน
สีประจำโรงเรียน
              เขียว  -  เหลือง
              สีเขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ร่มเย็น
              สีเหลือง   หมายถึง   ความผุดผ่องเปี่ยมด้วยคุณธรรม
อักษรย่อของโรงเรียน
               น.ว.